เรียกร้องสินไหม

เราพร้อมช่วยเหลือและเคียงข้าง เพื่อให้คุณหมดกังวลกับทุกปัญหา

หากคุณต้องการเรียกร้องสินไหม

1. เจ้าหน้าที่เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณในการเตรียมเอกสารการเรียกร้องสินไหม

  • เรียกร้องสินไหมประกันรถยนต์ คุณสามารถติดต่อเราได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุที่เบอร์ 02-202-9500 เราจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความเสียหาย
  • เรียกร้องสินไหมประกันวินาศภัยอื่น กรุณาติดต่อ 02-202-9500

2. บริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หากต้องการเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ

3. การพิจารณาค่าสินไหมอาจใช้เวลา ประมาณ 7 วันทำการ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะแจ้งสถานะการดำเนินการพิจารณาสินไหมคุณในช่วงเวลานี้

หมายเหตุ ผู้เอาประกัน, ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ต้องแสดงหลักฐานการแสดงตน เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

ขั้นตอนการยื่นคำขอเรียกร้องสินไหม

1. ดาวน์โหลด และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ของคุณตามไฟล์ด้านล่าง

2. เตรียมเอกสารการเรียกร้องสินไหมตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

3. ยื่นคำขอเรียกร้องสินไหมและเอกสารประกอบที่จำเป็น

ช่องทางไปรษณีย์​

​ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายสินไหม​

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)​

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12​

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง​

กรุงเทพฯ 10310

   ป้ายบริการธุรกิจตอบรับ (ฝากส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ยื่นด้วยตนเอง

​​ยื่นด้วยตนเองได้ที่​

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)​

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12​

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง​

กรุงเทพฯ 10310

เราจะชดเชยค่าสินไหมเมื่อไหร่

1. ประกันรถภาคบังคับ (พรบ.)

  • บริษัทฯ จะจ่ายค่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
  • สำหรับค่าเสียหายส่วนเกิน บริษัทจะทำจ่ายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

2. ประกันวินาศภัยประเภทอื่น

  • บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับบุคคลทั่วไป
ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายเดี่ยวหรือประกันภัยแบบกลุ่ม กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/สถานศึกษา
ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

แบบฟอร์มสรุปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสถานศึกษา
ใช้สำหรับกรมธรรม์นักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียน หรือบุคลากร
ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมในแต่ละครั้ง

หนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)
ใช้สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาในการดำเนินการออกหนังสือเพื่อส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล
ตามโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มบัญชีเครือญาติ (อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย)
ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทายาทผู้เอาประกันภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ในกรณีที่กรมธรรม์
มิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หรือระบุทายาทตามกฎหมาย

หนังสือค้ำประกันและสละสิทธิ์
ใช้สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน หรือไม่สามารถติดตามผู้มีสิทธิรับเงิน
ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ โดยให้ทายาทลำดับอื่นที่ใกล้ชิดเป็นผู้รับเงินค่าสินไหมแทน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัย COVID-19
ใช้สำหรับกรณีเรียกร้องค่าชดเชยจากการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19